+420 774 535 125
Chci pomoci

Zpracování osobních údajů

Tímto si vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů a o vašich právech týkajících se tohoto zpracování.

Správce

Správcem osobních údajů jsou podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) POSTAVÍME DOMINIKA OPĚT NA NOHY Z.S., IČO: 09243810, (dále jen „správce").

Kontaktní údaje správce:

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů.

Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů určuje správce.

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely a v následujícím rozsahu:

Vedení neveřejného Seznamu členů

  • Titul, jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa
  • Kontaktní údaje (tel. číslo a email)

Za účelem veřejné prezentace a marketingové činnosti provádí správce pseudonymizaci osobních údajů.

S předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti.

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů postupuje správce tak, aby byly osobní údaje maximálně zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Na zpracování osobních údajů se podílejí zpracovatelé, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření.

Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Za podmínek stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má subjekt údajů:

  • Právo přístupu k osobním údajům dle čl. 15
  • Právo na opravu dle čl. 16
  • Právo na výmaz („být zapomenut") dle čl. 17
  • Právo na omezení zpracování dle čl. 18
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20
  • Právo vznést námitku dle čl. 21

V Těškovicích dne 19.7.2020